Polityka regionalna ue pietrzyk pdf

Czesc pierwsza poswiecona jest historii i zasadom europejskiej polityki regionalnej, doprowadzonym do ostatnich regulacji prawnych, obejmujacych lata 20002006. Kulesza, polityka regionalna unii europejskiej a instrumenty wspierania rozwoju regionalnego w. Getting started with slideshare linkedin slideshare. Rola strategicznego programowania rozwoju w unii europejskiej vi. Ewolucja celow polityki regionalnej unii europejskiej w procesie. Otoz tendencje te sprawily, iz polityka regionalna ue stala sie tematycznie uporzadkowanym, wytyczanym przez osrodek decyzji, dzialaniem majacym na celu, przy pomocy zespolu instrumentow prawnych i finansowych, usuniecie dysproporcji w rozwoju gospodarczym i spolecznym regionow w ue oraz zapewnienie zrownowazonego wzrostu.

Polityka regionalna unii europejskiej i regiony w panstwach czlonkowskich niniejsza ksiazka napisana zostala z mysla o dostarczeniu czytelnikowi mozliwie wyczerpujacej i zaktualizowanej wiedzy na temat wspolnotowej polityki regionalnej i regionow. Marian gorynia lodz 2011 projekt kapital ludzki i spoleczny jako czynniki rozwoju regionu lodzkiego wspolfinansowany ze srodkow unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spol ecznego. Inforegio polityka regionalna ue polityka regionalna. Others are in preparation and would follow in the coming months. Przyklad grecji, wloch, irlandii i wnioski dla polski. System zarzadzania europejska polityka regionalna w polsce w pierwszym. Pietrzyk irena, polityka regionalna w unii europejskiej, pwn, 2006. Pietrzyk irena polityka regionalna unii europejskiej i regiony w panstwach czlonkowskich, wydawnictwo naukowe pwn, warszawa 2007 ladysz jerzy polityka strukturalna polski i unii europejskiej, polskie wydawnictwo ekonomiczne, warszawa 2008 dutkowski marek polityka regionalna unii europejskiej.

Czwarty i piaty raport na temat spojnosci gospodarczej, spolecznej i terytorialnej unii europejskiej. Historia polityki polityka regionalna komisja europejska. Polityka regionalna unii europejskiej wikipedia, wolna. Jej cele, zadania i instrumenty ksztaltowaly sie wraz z postepujacym procesem integracji europejskiej. Domanski, polska akademia nauk, komitet przestrzennego zagospodarowania kraju. Polityka regionalna unii europejskiej slawomir pastuszka. Polityka regionalna pietrzyk ksiazki pliki uzytkownika laluz przechowywane w serwisie chomikuj. Szmyt,leksykon polityki regionalnej unii europejskiej, wolters kluwer polska oficyna, 2008 b. Rola funduszy strukturalnych ue w rozwoju przedsiebiorstw w regionie lodzkim recenzent prof. Polityka regionalna w okresie 20042006 a spojnosc i konkurencyjnosc wielkopolski.

Wybrane zagadnienia czesc 2 regiony polityka regionalna unii europejskiej w ostatnich latach nabrala znacznego przyspieszenia. Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjnosci regionow, red. Jedynie wspolna polityka rolna miala wieksze srodki do dyspozycji. Polityka regionalna w polsce i w unii europejskiej 2010. Irena pietrzyk uniwersytet ekonomiczny w krakowie recenzja rozprawy doktorskiej mgr pawla ptaszka pt. Integrity pacts for 6 projects have already been signed bulgaria, the czech republic, italy, hungary, latvia, slovenia and poland and the respective civil society organisations have started monitoring the public procurement processes. Polityka regionalna polski i unii europejskiej gospodarka. Integrity pacts polityka regionalna komisja europejska. Przyklad grecji, wloch, irlandii i wnioski dla polski, warszawa 2000 r. Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, promowanie rozwoju i dobrego rzadzenia w regionach ue i miastach 2014, komisja europejska, urzad publikacji ue, luksemburg.

Unijna polityka regionalna jest polityka inwestycyjna. Polityka regionalna unii europejskiej i regiony w panstwach. Polityka regionalna unii europejskiej ulega nieustannym zmianom. Polityka regionalna pietrzyk ksiazki laluz chomikuj. Raport polska 2011 gospodarka spoleczenstwo regiony, ministerstwo rozwoju regionalnego, warszawa 2011. Models of governance in the urban functional areas.

Teryorium it teryorializacja t w europejskiej polityce. Sep 09, 2010 instrumenty finansowe polityki regionalnej slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Pietrzyk, polityka regionalna unii europejskiej i regiony w pa nstwach czlonkowskich, warszawa 2007. Pojecie polityki regionalnej ue doczekalo sie wielu definicji. Polityka regionalna w ue dlaczego polityka regionalna.

Wspolpraca jednostek samorzadu terytorialnego w polsce. Pietrzyk, polityka regionalna ue, pwn, warszawa 2002. Zapisywanie samodzielne student goscie nie maja prawa dostepu do tego kursu. Marginalizacja wyrownawczego celu unijnej polityki. Polityka regionalna okresy programowania lata cechy charakterystyczne 19891993 ujednolicenie i decentralizacja zarzadzania, sformulowanie szesciu celow polityki wspolnotowej trzy regionalne i trzy horyzontalne, wzrost budzetu przeznaczonego na fundusze do sumy 20% calego budzetu ue 19941999. Pietrzyk, polityka regionalna unii europejskiej i regiony w panstwach czlonkowskich. Finansowe instrumenty polityki regionalnej unii europejskiej. Polityka regionalna unii europejskiej ue stala sie rezultatem przeobrazen, ktore zachodzily w calym ugrupowaniu oraz w integrujacych sie panstwach. Rozwoj regionalny i polityka regionalna podstawowe pojecia. Seria rozwoj regionalny i polityka regionalna nr 9.

Polityka regionalna zarowno krajowa, jak i ue ukierunkowana jest zatem na redukowanie dysproporcji przestrzennych rozwoju. Szosty raport na temat spojnosci gospodarczej, spolecznej i terytorialnej. Polaczono wszystkie trzy fundusze efrr, efs i efr, wprowadzono wieloletnie budzetowanie srodkow na rozwoj regionalny, przyjeto okres piecioletni, co 9 i. Polityka regionalna unii europejskiej w praktyce krajow czlonkowskich, red. Studium porownawcze regionu lodzkiego i regionu umbrii, wydawnictwo uniwersytetu lodzkiego, lodz 2014, s. Pietrzyk, polityka regionalna unii europejskiej i regiony w panstwach czlonkowskich, wydawnictwo naukowe pwn, warszawa 2002, s. Polityka regionalna w aktualnym ujeciu rozumiana jest jako caloksztalt dzialan wladz publicznych zarowno centralnych jak i terytorialnych, podmiotow prywatnych, roznych instytucji oraz organizacji w regionach majacych na celu zwiekszenie konkurencyjnosci gospodarek regionalnych, zdynamizowanie rozwoju w regionach oraz redukowanie przestrzennych dysproporcji rozwoju. Strategie zarzqdzania rozwojem regionu w ujciu wielokryterialnego modelu decyzyjnego, napisanej pod kier. Polityka regionalna unii europejskiej irena pietrzyk wroclaw. Mgr, doktorant w katedrze miedzynarodowych stosunkow gospodarczych uniwersytetu lodzkiego. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Aby uwzglednic te zmiany, odpowiednio dostosowano priorytety polityki spojnosci. Maria greta miejsce i rola euroregionow w polityce euroregion.

Pietrzyk, wydawnictwo akademii ekonomicznej w krakowie, krakow 1999. Zalozenia polityki strukturalnej ue w latach 2000 2006 v. Liczne rozwiazania zglaszane od wielu lat weszly w zycie w stopniu czestokroc wiekszym, niz postulowali to ich inicjatorzy. Ewolucja celow polityki regionalnej unii europejskiej w. Jewtuchowicz aleksandra, region w gospodarce opartej na wiedzy, wydawnictwo uniwersytetu lodzkiego 2007 3. Zrozumiec polityke unii europejskiej polityka regionalna. Irena pietrzyk polityka regionalna ue dokumenty pliki uzytkownika lorensana przechowywane w serwisie chomikuj. Niniejsza ksiazka napisana zostala z mysla o dostarczeniu czytelnikowi mozliwie wyczerpujacej i zaktualizowanej wiedzy na temat wspolnotowej polityki regionalnej i regionow w unii europejskiej w chwili, gdy negocjowane jest czlonkostwo polski w strukturach europejskich i gdy kraj nasz przygotowuje sie do korzystania z europejskiej pomocy strukturalnej. Pietrzyk, polityka regionalna unii europejskiej i regiony w panstwach czlonkowskich, wydawnictwo naukowe pwn, warszawa 2004, str. Pdf ewolucja celow polityki regionalnej unii europejskiej w. Polityka regionalna, aby byla skuteczna, powinna byc wlasciwie zinstytucjonalizowana oraz powinna dysponowac odpowiednimi.

Wnioski z raportu na temat sytuacji w regionach w roku 1999 iii. Pronunciation of pietrzyk with 1 audio pronunciation, 8 translations, 2 sentences and more for pietrzyk. Kierunki polityki regionalnej w polsce w warunkach integracji. Fitzpatrick associates economic consultants, border, midlands and western nuts ii region development strategy 20002006, fitzpatrick associates economic consultants.

Growing regions, growing europe, fourth report oneconomic and socialcohesion, bruksela 2007. Polityka strukturalna polski w perspektywie integracji z unia europejska 1997, warszawa. Zasady finansowania polityki rozwoju regionalnego 11. Wo s, rozwoj regionow i polityka regionalna w unii europejskiej oraz w polsce, wroclaw 2005. Laboratorium rozwoju regionalnego i polityki regionalnej. Na sprzedaz ksiazka polityka regionalna unii europejskiej i regiony w panstwach czlonkowskich. Plik polityka regionalna ue pietrzyk strony 196 253. Polityka regionalna jest obecnie jedna z najwazniejszych polityk ue. Regionalizm w ujeciu socjologicznym termin regionalizm ma zwiazek zarowno ze stanem swiadomosi spoleznej populaji danego terytorium, jak i odnosi sie do jej dzialalnosi gospodarzej, kulturowej i polityznej. Polityka regionalna unii europejskiej irena pietrzyk. Regionalna polityka wspierania konkurencyjnosci i innowacyjnosci przedsiebiorstw. Pdf on jan 1, 20, magdalena wojarska and others published polityka regionalna find, read and cite all the research you need on researchgate. Polityka regionalna unii europejskiej oraz jej wplyw na funkcjonowanie polskiej gospodarki the regional policy of the european union and its impact on the functioning of polish economy abstract the paper presents the eu affects the functioning of the polish economy. Bujnowski, polityka spojnosci ue i jej realizacja w polsce, w.

27 283 1301 1643 282 13 909 395 309 353 1635 14 862 948 305 715 953 1346 5 1342 584 542 1283 1417 906 588 561 1587 431 879 288 1249 941 19 1633 353 503 1353 1082 180 601 254 10